Aktieägarna i Smartgroup Partners AB (publ), 559095-9549

Kallas härmed till Årsstämma den 20 februari 2019 klockan 18.30, Slottsgatan 27, Västerås.

 Anmälan m.m. 

Aktieägare som vill deltaga på stämman ska dels vara registrerad i den av Nordiska Värdepappersregistret förda aktieboken den 13 februari 2019, dels senast den 15 februari 2019 anmäla sig hos bolaget för deltagande på stämman. Anmälan kan ske skriftligt till: Smartgroup Partners AB (publ), c/o Qubik, Frejagatan 13a, 723 35 Västerås, eller e-post: jireteg@qubik.biz.

Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Personuppgifter som hämtas från den av Nordiska Värdepappersregistret förda aktieboken kommer endast att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd.

Ombud m.m. 

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning 

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringspersoner

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut om

-  Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

-  Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

-  Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

9. Val av styrelse och av revisorer

10. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

SmartGroup Holding AB, huvudägare i SmartGroup AB och ägare till 12,6% av rösterna i Smartgroup Partners AB har i samråd med andra större aktieägare lagt fram följande förslag till stämman.

  • Att till ordförande vid stämman utse Jonas Jireteg.

  • Omval av sittande styrelseledamöter Jonas Jireteg (ordförande), Robert Demark, Mikael Bergström samt styrelsesuppleant Anders Karlsson

  • Att inget styrelsearvode skall utgå till styrelsen.

  • Att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning för tiden till nästa årsstämma.

  • Att till revisor för tiden till nästa årsstämma välja Ernst & Young Aktiebolag med huvudansvarig revisor Christina Hegg

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget minst två veckor före stämman. Årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens förslag enligt ovan sänds till aktieägare som begär det med angivande av postadress eller e-post.

Västerås 2019-01-23

Styrelsen i Smartgroup Partners AB (publ)